top of page

תקנון

הגדרות 

Tulip biet jann רחוב "כרם עיד" ת.ד 501, מיקוד 249900

 

כללי

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדי אופנה לנשים ע''י ציבור הגולשים ברשת האינטרנט והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. 

2. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל  tulip0905@hotmail.com 

3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או הלקוח המזמין דרך האתר, דהיינו, תקנון זה , מהווה חוזה התקשרות בין החברה לבין המשתמש .

4. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר  ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה ובמידה והמשתמש אינו מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או מקצתם מתבקש שלא לעשות שימוש באתר .

5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין אך לא כוללים דמי משלוח .

7. החברה רשאית להפסיק את פעילותה באתר בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי לפרסם הודעה מוקדמת באתר מראש בדבר הפסקת הפעילות.

8. במידה והחברה רואה לנכון למנוע את הגישה לאתר ו/או ביצוע פעילות כלשהי ו/או לבטל השתתפות של משתמש , תוכל לפעול לאלתר ללא כל התראה ו/או פרסום כלשהו מטעמה וזאת בעקבות התנהגות בלתי הולמת ו/או בלתי מכובדת ו/או אינה ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון שמטרתה לפגוע בהתנהלות החברה ובניהולו התקין של האתר ו/או מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על פי דין ו/או בצוע מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' לרבות משתמשים באתר או הפעילות התקינה של האתר לרבות ומבלי לגרוע , הזמנות פיקטיביות ומכל סיבה אחרת שלא צוינה לעיל ומצאה החברה לנכון לפי שיקול דעתה בנסיבות העניין לכל מקרה שבנדון . בעת קרות מקרים כאמור לעיל , החברה רשאית לפעול להעברת דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לכל צד הרואה לנכון להנחת דעתה של החברה כדי להגן על קניינה ו/או זכויותיה ו/או זכויות צדדי ג' שנפגעו מהפעילות המפרה והפסולה של המשתמש הנ''ל .

9. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים הנמכרים.

11. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

12. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

13. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

13. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס  אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

14. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

15. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם  באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

16. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.

17. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

18. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל המוצרים באתר מלבד מוצרים בסייל ומותגים חיצוניים, אלא אם כן צוין אחרת בהנחיות המבצע. ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד ברכישה. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.
 

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר

1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום או כזה שבחר להתחבר כאורח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי לביצוע ההזמנה. בעת הזמנה באתר המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמית פרטי החשבון שלו בסודיות מוחלטת . יובהר כי מילוי כל הפרטים באופן תקין לצורך הזמנה באתר , מהווה תנא מוקדם לביצוע ההזמנה .

2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה  בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים על מנת להימנע מאי נעימות במתן השירות וחיוב דמי משלוח וטיפול .

4. הזמנה כאורח - קיימת אפשרות ללקוח לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה . מובהר כי היה והמשתמש ביצע הזמנה כאורח ושילם באמצעות כרטיס מתנה או בכרטיס אשראי ולאחר מכן ביקש לבטל עסקה , ככל ועומדת לו הזכות לפי הוראות הדין או התקנון זה, ייווצר באופן אוטומטי חשבון זמני אליו יוזן ההחזר שלו זכאי המשתמש בגין ביטול העסקה .

5. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי יסופק המוצר.

6. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר. 

8. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה  מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה, ו/או  תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום  ששולם לחברה על ידי הלקוח.

9. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.

10. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה שביצע לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר בשל הסיבות הבאות (אך לא רק):
* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.
* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר. * אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

12. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה,  הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן ") לקבל החזר כספי בגינו או לחילופין להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או לקבל זיכוי כספי , הכל כמפורט להלן :-

ביטול העסקה לאחר קבלת הפריטים או המוצרים בידי המשתמש :-

1. המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 78 שעות ממועד קבלת הפריטים ובלבד שהפריטים תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש, ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריטים לסניף הראשי. מודגש לציין כי רק במקרה של ביטול עסקה שלא עב פגם ו/או אי התאמה ,לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי משלוח ששולמו על ידו.

ביטול עסקה בטרם קבלת הפריטים או המוצרים בידי המשתמש

2. המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתקופת זמן של שעה אחת ממועד ההזמנה תעשה ע''י או דרך שליחת מייל אל שירות לקוחות של האתר   tulip0905@hotmail.com

3. במקרה כזה יהיה המשתמש זכאי לקבל החזר מלא לרבות עלות המשלוח .

4. בעסקה שבוצעה באשראי יינתן ביטול עסקה בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 ₪ הנמוך מביניהם.

השבת פריטים ו/או החלפתם בפריטים אחרים ו/או קבלת זיכוי כספי תתבצע בכפוף לתנאים הבאים :

5. החזרת הפריט לאחת מסניפי החברה בצירוף חשבונית מס, ובלבד שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט ו/או אביזרים נלווים לפריט (לרבות כפתורים ,חרוזים ,תכשיטים וכיו''ב) שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש כלשהוא והוא מופיע באריזתו המקורית .

6. החלפת הפריט במוצר אחר או השבתו כנגד קבלת זיכוי כספי (שובר מונפק ע''י החברה) תיעשה במשרדי החברה בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה ברשת חנויות החברה , כפי שתעודכן מעת לעת וזאת בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר או הפריט שימוש כלשהוא .

7. החלפת הפריט תתאפשר רק במקרה של החלפה לאותו הדגם בשינוי צבע או מידה .

8. איסוף עצמי : ניתן לבחור לאסוף את החבילה מהסניף הראשי.

9. ניתן לפנות אלינו באחד האמצעים הבאים: טלפון שירות לקוחות : 04-6475588 דוא''ל tulip0905@hotmail.com

החזר כספי :

10. יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס אשראי בו בוצעה העסקה וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הפריט שביקש המשתמש להשיב לחברה .

11. ההחזר יבוצע בתנאי העסקה –עסקה בתשלום אחד תזכה את המשתמש-הלקוח בתשלום אחד ועסקת תשלומים כפי שבוצעה העסקה .

12. לא ניתן לבטל עסקת דיירקט ולכן הזיכוי הכספי במקרה כזה יתבצע בהעברה בנאית לחשבון הלקוח או המזמין תוך 14 ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה על ביטול העסקה .

13. לא ניתן לזכות פריט שנרכש והמהווה חלק ממוצר או חליפה שלמה .

14. בהתאם להנחיות משרד הבריאות- אין החזרה או החלפה לפרטי הלבשה תחתונה , בייסיקים , גרביים, גרבונים, בגדי ים , עגילים, מסכות אופנתיות .

15. אדם עם מוגבלות –כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , התשנ''ח-1998 , רשאי לבטל עסקה שביצע בתוך 4 חודשים ממועד קבלת הטובין, בכפוף לקיום שיחה בין החברה לבינו (בכלל זה גם שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית) . החברה רשאית לבקש הצגת העתק תעודה מתאימה המעידה כי הצרכן הינו אדם עם מוגבלות . האמור לעיל יחול אף לגבי "אזרח וותיק ו/או עולה חדש" כהגדרתם בחוק .

16. היה למשתמש זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן , הודעת הביטול שימסור המשתמש לחברה תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן :-

- בעל פה –יצירת קשר טלפוני עם משרדי החברה או טלפון ליצרית קשר באתר.

tulip0905@hotmail.com – 

באמצעות שליחת פנייה לחברה דרך האתר .

17. מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן , זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל המשתמש ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם למשתמש אחר או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם).

18. במידה והמשתמש ביצע הזמנה באתר באמצעות גיפט-קארד ובחר להחזיר את הפריט , הזיכוי יינתן באמצעות קרדיט בלבד ולא באמצעות זיכוי כספי.

19. במידה והמשתמש מימש באחת מחניות החברה את הקרדיט שזוכה עבורו מהזמנה קודמת, והוא בחר להחזיר פעם נוספת את הפריט זה, המשתמש יקבל זיכוי לחנות בלבד .

20. ניתן להחזיר פריט בסייל עד 6 ימי עסקים מיום רכישתו . באשר לפריטים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל וברצונו לקבל עבורו קרדיט לקנייה עתידית באתר-שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם –ללא ניכוי.

ביטול עסקת הרכישה ע''י החברה:

21. החברה שומרת לעצמה את הזכות , עפ''י שיקול דעתה הבלעדי את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה מטעמים ו/או מהסיבות שיפורטו להלן :-

1. לא נקלטו פרטיו המלאים של המשתמש ופרטי כרטיס האשראי במערכת .

2. ביצוע פעולות חריגות ו/או פסולות ו/או פוגעניות ו/או בניגוד לתקנון ולהוראותיו ו/או פעילות בלתי חוקית שנעשתה על ידי המשתמש.

3. לאחר סיום עסקת הרכישה התברר כי המוצר או הפריט אזל מהמלאי של החברה.

4. מסירת פרטים שגויים ע''י המשתמש בת ביצוע עסקת הרכישה או ביצוע מחדל מטעמו העלול לפגוע בניהולה של החברה ו/או בכל צד ג' ו/או במשתמשים אחרים באתר .

5. המשתמש לא הגיע לאסוף את הפריט או המוצר שהזמין תוך 14 ימי עסקים .

6. במקרה של כח עליון ו/או בנסיבות שאינן קשורות לחברה אשר מונע מהחברה לבצע ניהול תקין ולספק למשתמשים את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבויותיה לרבות תקלות מחשב , תקלות במערכת הטלפונים או תקשורת או אירוע בטחוני .
בנסיבות דנן, רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע פריט חלופי שווה ערך לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול , בוטלה המכירה כאמור לא תהיה החברה אחראית ולא תישא בכל מקרה בכל נזק ישיר או עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד ג' לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר .

אספקה ומשלוחים 

1. אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.

2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצר שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

3. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך יומיים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 14 ימי עסקים.  במידה ומדובר על יישובים רחוקים - יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן - החברה לא תוכל להתחייב להגעה עד 14 ימי עסקים. 

4. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, כאשר ההתחייבות שלהם עומד על עד 14 ימי עסקים לכל היותר מיום ביצוע ההזמנה. בשלב ראשון לא קיים באתר משלוח בדואר רשום

5. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.

6. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.

7. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה  ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.         

8. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

9. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה. 

אחריות ושיפוי

1. השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש.

2. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

3. החברה אינה מתחייבת כי תכני האתר (לרבות תכני המשתמשים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים מדויקים או יהלמו את הצפיות ו/או דרישות המשתמשים .

4. החברה לא תישא באחריות כלשהיא בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם וקוראת למשתמש לאמת את דיוקו והאמיתיות של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו .מובהר למען הסר ספק , כי תכני האתר אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים .

5. הברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר . כי האתר והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשת למחשבי החברה או מפני נזקים , תקלות כשלים –בין בחומרה בין בתוכנה , במערכת התקשורת ,בין אצל החברה ובין אצל הנהלת האתר לכן, לא יהא באלה כדי להטיל על החברה איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים .

6. המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה , עובדיה , מנהליה , ו/או מי מטעמה בגין כל נזק , הפסד , אבדן רווח , תשלום, או הוצאה שיגרמו להם ובכלל שכ''ט עו''ד והוצאות משפט –עקב הפרת תקנון זה, ובנוסף, יפצה וישפה המשתמש את החברה , עובדיה , מנהליה, ו/או מי מטעמה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או תלונה שתועלה נגדם על ידי צדדי ג' כתוצאה תכני משתמשים אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר .

7. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

8. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

9. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר שאינו בהתאם להוראות שעל גבי התווית.

10. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה - אירועי "כוח עליון", כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, עיכובים שנגרמים עקב דואר ישראל/חברות שליח/כל גורם אחר שאינו קשור לחברה, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

11. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות למייל tulip0905@hotmail.com 

12. והנהלת האתר תטפל בפניה מוקדם ככל שניתן.  

זכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים תמונות , עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב , קובץ גרפי , טקסטים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

5. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

6. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה. 

7. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב, לכל מטרה אחרת.

10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.  
 

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: "הנרשם") במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה:

2. החברה לא תמסור את פרטי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר - החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (Cookies) - שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

4. הנרשם מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

5. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה. 

 

שמירה על סודיות

1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת ישראכרט, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.  ישראכרט עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.

3. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי. 

4. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה'אבטחה' המובטחת  הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל'עירבול' שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח  אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.

5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

6. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

7. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי  הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

8. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכו, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

החלפות והחזרות

החזרות עד 14 ימים מיום קבלת הפריט על ידי שליח מטעם החברה בעלות סמלית של 30 ש"ח או ללא עלות באחד מסניפי החברה עד 14 ימי עסקים פריטים שנרכשו במסגרת מבצע תתבצע החלפתם עד 3 ימים.

זיכוי\ החלפת הפריט יתאפשר רק באחת מחנויות החברה החלפות מהאתר רק בהחלפת צבע - מידה לאותו פריט

ההחלפה תתבצע בהצגת החשבונית והטיקט על הפריט ובאריזתם המקורית.

איסוף עצמי:
איסוף מסניף הינו ללא עלות - ניתן לבחור איסוף מהסניף הראשי
בית ג'ן רחוב "כרם עיד" 501, 24990.

 

ביטול עסקה הרכישה והחזר כספי:

הלקוחה רשאית לבטל את העסקה שבוצעה באתר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 ("חוק הגנת הצרכן") ולקבל החזר כספי בגינו או להחליפו כנגד מוצר חלופי לפי המפורט להלן:

ביטול עסקה בתקופת זמן של שעה אחת ממועד ההזמנה תעשה דרך פנייה במייל אל שירות הלקוחות של האתר tulip0905@hotmail.com במקרה כזה תהיה זכאית הלקוחה לקבל החזר מלא לרבות עלות משלוח.

ביטול עסקה לאחר קבלת המשלוח אצל הלקוחה שלא עקב מוצר פגום/אי התאמה להזמנה - הלקוחה רשאית לבטל את העסקה בתוך 14 יום ממועד קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש והוא מופיע באריזתו המקורית. ביטול העסקה יבוצע על ידי איסוף הפריטים על ידי שליח מטעם החברה בתשלום/ בהבאת הפריט באריזתו לסניף הראשי יש לתאם הזמנת איסוף דרך פנייה למייל tulip0905@hotmail.com

כמו כן, ניתן לגשת לכל אחד מסניפי הרשת ולבצע החלפה/קבלת זיכוי למימוש בסניף הראשי בצירוף חשבונית ובתנאי שהמוצר תקין עם הטיקט עליו ובלבד שלא נעשה בו שימוש.

במקרה של בקשה להחזר כספי יש לפנות במייל לשירות הלקוחות במקרה כזה זיכוי יתקבל לכרטיס האשראי עד 14 ימי עסקים מפתיחת הפנייה.

בעסקה שבוצעה באשראי יינתן ביטול עסקה בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 ש"ח חדשים לפי הנמוך מבניהם.

במקרה של פריט פגום/ אי התאמה הלקוחה זכאית להחזר כספי מלא בכל סכום שהוא (כולל עלות משלוח במקרה והייתה) וללא עמלת ביטול כחוק

הזיכוי בכרטיס האשראי/זיכוי לאתר יתבצע עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה על בקשת הזיכוי.

יש לוודא כי המוצר אינו היה בשימוש והתווית המקורית מחוברים אליו. במקרה של נעליים יש להחזיר באריזה המקורית.

* החזר כספי יתבצע אך ורק לכרטיס האשראי אשר איתו בוצעה ההזמנה.

* ההחזר יבוצע בתנאי העסקה – עסקה בתשלום אחד תזכה את הלקוחה בתשלום אחד ועסקת תשלומים תזכה את הלקוחה במספר תשלומים כפי שבוצעה העסקה

* לא ניתן לבטל עסקת דיירקט ולכן הזיכוי הכספי במקרה זה יתבצע בהעברה בנקאית לחשבון הלקוחה תוך 14 ימי עסקים

לא ניתן לזכות פריט שנרכש כחלק מחליפה שלמה.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי החברה:

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את הפעילות באתר או לבטל עסקת רכישה שביצעה הלקוחה באם חלים המקרים הבאים:

ג. התברר כי הפריט אזל מהמלאי לאחר ביצוע הרכישה

ד. פרטי המשתמש או פרטי התשלום אינם נכונים

ה. הלקוחה פעלה בניגוד לתקנון זה

ו. בכל מקרה ובו בשל "כוח עליון" לא יכולה החברה לספק את המוצר לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפונים או אירוע בטחוני.

החלפת מוצר :

ניתן לבצע החלפה/ קבלת זיכוי בסניף הראשי.

יש לוודא כי הפריט אינו לבוש ובמצב תקין כאשר הטיקט המקורית מחוברת ונמצא באריזתו המקורית.

פרטי התקשרות :

טלפון : 04-6475588

מייל : tulip0905@hotmail.com

כתובת : בית ג'ן, רחוב כרם עיד, ת.ד 501, 24990

וואצאפ : 0546048337

bottom of page